Service og Support 

I disse internettider er det let at overse hvad lokal service og kompetence betyder. Indtil man har brug for det. Vi er autoriseret forhandler af samtlige annoncerede software produkter og arbejder tæt sammen med vore principaler.

Som kunde hos CAD-conversion sikre du blandt andet:

  • Personlig, enkel og individuel betjening med betaling i DKK og moms afregning, som sikre at dine moms-indbetalinger ikke ender i de forkerte lommer* via udspekulerede internet betalingsløsninger, under betegnelser som ”handelspartnere” og ”e-commerce”.

  • Individuel og personlig rådgivning med dansk e-mail og telefon support for installation,  opgradering og vedligehold, så vel som licenstilbud tilpasset dit eller din organisations behov. 

  • Assistance med administration og vedligehold/fornyelse af software. 

  • Netværkslicenser for undervisningsinstitutioner, inklusiv lærer- og studielicenser med betaling via EAN-systemet.

  • Mulighed for afprøvning af software, før beslutning om køb af licens.

  • Priser i DKK baseret på vore principalers seneste prisliste samt valutakurser, (kan opdateres uden forudgående varsel). 

  • Backup af din/jeres licenser for det tilfælde at din eller din virksomheds licens bortkommer.

  • Anden service og rådgivning baseret på egen omfattende erfaring og support fra  associerede leverandør eksperter, herunder online undervisning i 3D design- og rendering’s software.

 

* Handelspartnere og e-commerce Lurendrejere

Vigtig information for Danske brugere af software licenser. 

 

Som Dansk kunde og burger af softwarelicenser bør du være opmærksom på hvorledes udenlandske resellers, såkaldte Handelspartnere, forsøger at manipulere din online betaling i strid med Dansk lovgivning.

Sagen er at når software udviklere, for eksempel i USA, ønsker at sælge (eksportere) softwarelicenser til et eksportmarked som EU står de overfor en kompleks problemstilling, med at betjene forskellige kundegrupper, med forskellige sprog, lovgivning, valuta, etc. 

Smarte online entreprenører har da heller ikke været sene til at udnytte denne situation. Med talent for website-programmering tilbydes software udvikleren (eksportøren), en handelspartner-service der foregiver at løse alle problemer med Internet teknologi. Ingen grund til at bekymre sig om forskelligartet VAT, sprog, tidsforskelle og EU-mærkværdigheder. 

Udspekulerede fakturaer indarbejdes diskret i softwareudviklerens (sælgerens) online betalings procedure og du skal kigge godt efter for at se at du i virkeligheden ikke betaler software udvikleren men en såkaldt handelspartner.

I en virtuel verden og et misforstået forsøg på at spare penge, er det forståeligt at  software udviklere kan overtales til at benytte en sådan tilsyneladende nem løsning, men i den virkelige verden bør du stille dig selv nogle spørgsmål: 

Hvorfor i alverden en Amerikansk reseller? uden direkte adgang til det Danske marked, til at varetage kunderelationer og salg af software licenser i Danmark, det er hverken særligt logisk eller kundevenligt.

Ifølge Dansk lovgivning skal alle virksomheder som ønsker at drive virksomhed i Danmark have adresse i Danmark og være tildelt et Dansk moms (VAT) nummer. Det er ikke tilfældet med virtuelle Amerikanske ”resellers” og såkaldte handelspartnere.

Bag imponerende Teflon-websites gemmer der sig da også et noget broget billede af de underliggende forretningsmetoder og uden kendskab til de produkter der sælges, står det endog meget sløjt til med en ellers meget opreklameret Support. 

Research på Internettet viser da også at skeletterne vælter ud af skabene, med kunder som føler sig snydt og bedraget. En enkelt Handelspartner har endog skiftet navn 3 gange, tilsyneladende for ikke at tiltrække sig for megen opmærksomhed.

Direkte forespørgsler på i hvis lommer den opkrævede moms (VAT) ender, besvares ikke.

Nogle forslår endda at det ikke er nødvendigt at betale moms såfremt du angiver et moms nr. Vi har afprøvet teknikken ved at udfylde feltet med xxxxxxxx og vupti momsen forsvandt? i andre tilfælde får du en besked om at dit moms nr. ikke eksistere?

Andre forsøger sig med links til EU hjemmesider, i et forsøg på at bluffe sig til troværdighed og autoritet. 

PS: Vi fraråder køb af SketchUp licenser og vedligehold/fornyelse fra den Amerikanske hjemmeside sketchup.com, jeres moms betaling bliver beklageligvis manipuleret og ender i de forkerte lommer hos SketchUp's associate.

 

Translation:

 

Trading and E-commerce Partners

Important information for Danish users of software-licenses

As a Danish customer and user of software-licenses you should be aware of foreign resellers who try to manipulate your online payment, in conflict with Danish legislation, under the name of Trading and E-commerce Partners.

The matter is that when software developers, for example in USA, wish to sell licenses to a export market like the EU they are faced with a complex problem, servicing different groups of customers, legislation, currency etc.

Smart online entrepreneurs have not been late to utilize this situation. With talent for website development they offer the software developer (exporter) a trading partner-service and pretend to solve all the problems with internet technology. Different, problems like: VAT, language, time difference and EU peculiarities.

Cunning formulas are incorporated in the software developers online payment procedure and you have to look very carefully to realize that you are in fact not paying the software developer, but a USA "reseller" or trading partner.

In a virtual world and a misunderstood attempt to save money, it is understandable that software developers can be persuaded to use an apparent easy solution. However in the real world you should ask yourself some questions:

Why use an American reseller without local market access or knowledge to take care of Danish customers interest. Not very logical or customer friendly?

In accordance with Danish law all companies who wish to conduct business in Denmark must be registered with a local address and a tax code for moms (VAT). This is not the case with American so-called Trading and E-commerce Partners.

Behind impressive teflon-websides, you will find questionable business practices without any knowledge of the product on sale, in spite of much advertised support.

Hence research on the internet show all the skeletons coming out of the cupboard, with dissatisfied customers who feel cheated. One Trading partner even had to change name 3 times, apparently to avoid to much attention.

Direct requests as to in who’s pocket the collected tax (VAT) end up, are not entertained.   

Some Trading and E-commerce Partners claim that it is not necessary to pay moms (VAT) if you give a registration nr. We have tested the technique by filling in the field with xxxxxxx and vupti the moms (VAT) disappeared. Other attempts resulted in a reply that your registration number does not exist?.

Links to EU's homepages are also used, in an attempt to bluff the way to reliability and authority.

 

 

Denne side er en del af www.cad-conversion.dk Såfremt du ikke ser en blå menu i venstre side, kan du få fuld adgang ved et klik på linket.